Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh rằng với mọi m : d luôn cắt (P) tại hai điểm phân

Chứng minh rằng với mọi m : d luôn cắt (P) tại hai điểm phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh rằng với mọi m : d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là: x2 = mx + 1 ⇔ x2 – mx – 1 = 0.

Vì a, c trái dấu =>  ∆ > 0

=> Phương trình có hai nghiệm trái dấu (do tích hai nghiệm bằng    < 0).

Suy ra d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B mà xA < 0 < xB.

 

Ý kiến của bạn