Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về các thể đột biến?   

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về các thể đột biến?   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về các thể đột biến?

            (1) Thể đa dị bội được hình thành do lai xa và đa bội hóa.

            (2) Thể đa bội lẻ ở cây có hoa thường tạo quả không hạt.

            (3) Thể đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

            (4) Thể đa bội lẻ được hình thành do sự rối loạn phân li của một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (1) (2) 

Đáp án B

3 sai, thể đa bội thường gặp ở thực vật hơn động vật 

(4) là lệch bội

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn