Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư sản vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ không chỉ giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lâp một nhà nước mới mà còn mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Như vậy, về thực chất, đó là một cuộc cách mạng tư sản.

Chọn: B

Ý kiến của bạn