Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện:

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn