Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm của sông ngòi không chịu ảnh hưởng của khí hậu

Đặc điểm của sông ngòi không chịu ảnh hưởng của khí hậu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm của sông ngòi không chịu ảnh hưởng của khí hậu


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn