Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Pháp 1789 với cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản 1868 là gì?

Điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Pháp 1789 với cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản 1868 là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Pháp 1789 với cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản 1868 là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách mạng tư sản Pháp (1789) và cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) đều mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản, sau khi thành công đều tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, nếu cách mạng tư sản Pháp (1789) là cuộc cách mạng tư sản triệt để, điển hình thì cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Chọn: D

Ý kiến của bạn