Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điểm khác biệt cơ bản giữa cách mạng Campuchia với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam năm 1945 là

Điểm khác biệt cơ bản giữa cách mạng Campuchia với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam năm 1945 là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác biệt cơ bản giữa cách mạng Campuchia với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam năm 1945 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tận dụng Nhật Bản đầu hàng đồng minh vào năm 1945, Việt Nam và Lào đã tổ chức nhân dân đứng lên đầu tranh và giành độc lập:

Việt Nam: ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

- Lào: ngày 12-10-1945, nước Lào tuyên bố độc lập.

Khác với Việt Nam và Lào, tháng 10-1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia, nhân dân nước này tiếp tục kháng chiến chông Pháp chứ không giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật. Đến năm 1954, chính phủ Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, Campuchia và Việt Nam.

Chọn: A

Ý kiến của bạn