Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Đơn vị của năng lượng là:

 Đơn vị của năng lượng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Đơn vị của năng lượng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn