Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng bằng Duyên hải miền Trung bị chia cắt  thành những đồng

Đồng bằng Duyên hải miền Trung bị chia cắt  thành những đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng bằng Duyên hải miền Trung bị chia cắt  thành những đồng bằng nhỏ nguyên nhân do:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn