Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí A gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí A gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí A gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

CnH2n +2   +(frac{{3n + 1}}{2}{O_2})  (xrightarrow{{{t^o}}}) nCO2  + (n +1)H2O

a lít                                      an               a(n+1) lít

C2H2+ 5/2 O2 → 2CO2+ H2O

b lít                     2b        b lít

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí A gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O tức là nCO2= nH2O → X phải là ankan CnH2n+2

Ta có: a + b = 1; VCO2= an + 2b= 2; VH2O= a(n+1) + b= 2

Giải hệ trên có an= 1; a= 0,5; b= 0,5 → n=2 → Hidrocacbon X là C2H6

Đáp án B

Ý kiến của bạn