Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nà

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn