Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải p

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng  dân tôc ở Mĩ Latinh


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn