Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ

Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn