Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gọi M m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = dx^2 + x + 3x - 2 trên [ -

Gọi M m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = dx^2 + x + 3x - 2 trên [ -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = dfrac{{{x^2} + x + 3}}{{x - 2}}) trên (left[ { - 2;1} right]). Tính (T = M + 2m).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TXĐ : (D = Rbackslash left{ 2 right}). Ta có (y' = dfrac{{left( {2x + 1} right)left( {x - 2} right) - left( {{x^2} + x + 3} right)}}{{{{left( {x - 2} right)}^2}}} = dfrac{{{x^2} - 4x - 5}}{{{{left( {x - 2} right)}^2}}} = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 5 notin left[ { - 2;1} right]x =  - 1 in left[ { - 2;1} right]end{array} right.).

(fleft( { - 2} right) =  - dfrac{5}{4};,,fleft( 1 right) =  - 5;,,fleft( { - 1} right) =  - 1 Rightarrow left{ begin{array}{l}M =  - 1m =  - 5end{array} right. Rightarrow T = M + 2m =  - 1 - 10 =  - 11).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn