Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ quả của quá trình xâm thực thể hiện ở:

Hệ quả của quá trình xâm thực thể hiện ở:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ quả của quá trình xâm thực thể hiện ở:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn