Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) chủ trương thành lập

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) chủ trương thành lập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) chủ trương thành lập


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ngày 19-5-1941, Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập.

Chọn: C

Ý kiến của bạn