Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kế hoạch Nava khi vừa mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại

Kế hoạch Nava khi vừa mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kế hoạch Nava khi vừa mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn