Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi buông viên phấn, viên phấn rơi vì:

Khi buông viên phấn, viên phấn rơi vì:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi buông viên phấn, viên phấn rơi vì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

Ý kiến của bạn