Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về di - nhập gen có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Các cá thể nhập cư có thể mang đến

Khi nói về di - nhập gen có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Các cá thể nhập cư có thể mang đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về di - nhập gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các cá thể nhập cư có thể mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

II. Kết quả của di - nhập gen là luôn dẫn đến làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu số lưọng cá thể nhập cư bằng số lượng cá thể xuất cư thì chắc chắn không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

IV. Hiện tượng xuất cư chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phát biểu đúng là: I

II sai vì di nhập gen có thể mang đến các alen mới làm tăng sự đa dạng di truyền

III, IV sai vì thành phần kiểu gen của nhóm xuất cư và nhập cư khác nhau

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn