Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lai 2 dòng ruồi giấm cánh xoăn với nhau thu được F1

Lai 2 dòng ruồi giấm cánh xoăn với nhau thu được F1</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lai 2 dòng ruồi giấm cánh xoăn với nhau thu được F1 có 303 cánh xoăn và 150 cánh bình thường. Biết gen nằm trên NST thường. Phát biểu nào đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P: cánh xoăn x cánh xoăn

F1 : 2 cánh xoăn : 1 cánh thẳng

Gen nằm trên NST thường

=> A cánh xoăn >> a cánh thẳng

P : Aa x Aa

F1 : 2Aa : 1 aa

Kiểu gen AA gây chết

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn