Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lai hai cá thể đều dị hợp tử về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong

Lai hai cá thể đều dị hợp tử về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lai hai cá thể đều dị hợp tử về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào không thể xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có kiểu gen đồng hợp tử có aa,bb = 0.0 4 = 0.4 x 0.1 = 0.2 x 0.2 = 0.5 x 0.08

Trường hợp :

0.0  4aabb  = 0.4ab  x 0.1 ab => kiểu gen  

Hoán vị hai bên với tần số :

0.1  x 2 =  0.2

=> Tần số hoán vị là 20 %

0.04 aabb = 0.2 ab x 0.2ab  => kiểu gen Ab /aB x Ab /aB

Hoán vị hai bên với tần số :

0,2 x 2 =  0,4

ð  tần số hoán vị gen là 40% 

0.04 aabb = 0.5ab  x 0.08ab => kiểu gen  hoán vị một bên

Tần số hoán vị là :

0.08 x 2 = 0.16 

=> Hoán vị một bên với tần số 16 %

=> Đáp án sai là B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn