Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại công cụ nào do cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần t

Loại công cụ nào do cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại công cụ nào do cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai tạo nên đã được xem như là “trung tâm thần kinh“ kĩ thuật, thay con người trong quá trình sản xuất liên tục:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn