Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại khoáng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đan

Loại khoáng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại khoáng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đang khái thác ở các vùng của biển Đông là:  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn