Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lựa chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống sau: Toà

Lựa chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống sau: Toà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lựa chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống sau:

Toàn bộ những quyết định của .......(a)..... cùng những thoả thuận sau đó của ...(b).... đã trở thành khuôn khổ của ....(c)...., thường được gọi là .....(d)....


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn