Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.

Chọn: B

Ý kiến của bạn