Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải? <

Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn: B

Ý kiến của bạn