Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm là

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn