Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mục tiêu đấu tranh của Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc thể hiện trong cương lĩnh của Đồng minh hội, xác định muc tiêu đấu tranh là: đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiên quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày.

Chọn: B

Ý kiến của bạn