Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN là:  

Mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 31)

Ngày 8-8-1967, ASEAN được thành lập với mục tiêu là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ  lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa binh và ổn định khu vực.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn