Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng đầu cả nước?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở Đông Nam Bộ có trình độ kinh tế xã hội phát triển nhất cả nước nên nguồn lao động có trình độ cao về thâm canh cây công nghiệp, tổ chức quản lí tiên tiến => hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước.

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn