Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về phong trào công nhân Việt Nam (1919 - 1925)?

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về phong trào công nhân Việt Nam (1919 - 1925)?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về phong trào công nhân Việt Nam (1919 - 1925)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Đáp án A: giai đoạn 1919 – 1925, hình thức bãi công đã được sử dụng phổ biến, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân Bason đưa phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang bước đầu đấu tranh tự giác.

- Đáp án B: phong trào công nhân là một bộ phận của phong trào yêu nước, đặt bên cạnh phong trào đấu tranh của nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc….

- Đáp án C: Phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước thuộc giai đoạn 1926 – 1929.

- Đáp án D: Không chỉ có phong trào của công nhân và phong trào đấu tranh của các tầng lớp khác (tư sản dân tộc, tiểu tư sản trí thức, nông dân) cũng phát triển mạnh mẽ.

Chọn: B

Ý kiến của bạn