Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phong trào Cần Vương là cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta theo khuynh hướng phong kiến, nghĩa là ban đầu mục tiêu là đánh đổ thực dân Pháp, khôi phục ngôi vua. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2 của phong trào (1888 – 1896), khi không có sự lãnh đạo của Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi thì phong trào vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và quy tụ thành những trung tâm lớn. Điều này chứng tỏ, nhân dân chiến đấu không vì mục đích cuối cùng là thiết lập ngôi vua mà vì độc lập thực sự cho dân tộc.

=> Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc.

Chọn: C

Ý kiến của bạn