Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát tri

Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát tri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thực dân Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam nhằm mục đích phục vụ cho công cuộc khai thác thu lợi nhuận và mục đích quân sự (đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân).

Hơn nữa, Pháp là một nước thực dân kiểu cũ nên thực hiện chính sách cai trị đúng theo đặc điểm của nước thực dân này – bóc lột là chủ yếu, không phải triển kinh tế thuộc địa để tránh thuộc địa mạnh mà chống lại chính quốc. Chính vì thế, Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông ở Việt Nam không phải nhằm mục đích phát triển kinh tế ở thuộc địa.

Chọn: D

Ý kiến của bạn