Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hỉnh ruộng đất ở Đảng Ngoài trong thế kỉ XVIII?  

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hỉnh ruộng đất ở Đảng Ngoài trong thế kỉ XVIII?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hỉnh ruộng đất ở Đảng Ngoài trong thế kỉ XVIII?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ thế kỉ XVIII, ruộng đất của nông dân bị quan lại, địa chủ lấn chiếm. Nạn chiêm tinh ruộng đất đã phổ biến, là một trong những biểu hiện cho sự khủng hoảng của chính quyền đàng Ngoài.

Chọn: A

Ý kiến của bạn