Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật xét 2 gen nằm trong nhân tế bào mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủ

Ở một loài thực vật xét 2 gen nằm trong nhân tế bào mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen với tần số hoán vị là 50%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu trường hợp sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của Fa?

I. tỷ lệ: 9 :3 :3 : 1. II. Tỉ lệ 3:1. III. Tỉ lệ 1:1. IV. Tỉ lệ 1 : 2 : 1.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

F1 dị hợp về các cặp gen: Aa, Bb × aabb

Có các trường hợp sau:

+ PLĐL:

-       Một gen quy định 1 tính trạng: 1:1:1:1

-       Tương tác với nhau: 3:1; 1:2:1

+ LKG

-       Hoàn toàn: 1:1

-       Không hoàn toàn (f=50%): 1:1:1:1

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn