Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở nước ta đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?

Ở nước ta đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nước ta, đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở nước ta, “trồng cây công nghiệp lâu năm” không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng mà là thế mạnh của khu vực đồi núi

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn