Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

P = a + 1 P = a - 1

P = a + 1 P = a - 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn