Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa gì quan trọng?  

Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa gì quan trọng?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa gì quan trọng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phong trào chống Pháp ở miền núi nổ ra kịp thời, phát triển mạnh mẽ, được duy trì tương đối lâu dài, đã có ý nghĩa quan trọng: góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

Chọn: C

Ý kiến của bạn