Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình xâm thực xảy ra mạnh mẽ ở những nơi có:

Quá trình xâm thực xảy ra mạnh mẽ ở những nơi có:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình xâm thực xảy ra mạnh mẽ ở những nơi có:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn