Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai dựa trên duyên cớ nào?

Quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai dựa trên duyên cớ nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai dựa trên duyên cớ nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tháng 10-938, Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Lợi dung cơ hội này (duyên cớ), quân Nam Hán kéo quân vào xâm lược nước ta lần thứ hai.

Chọn: A

Ý kiến của bạn