Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Quan sát hình ảnh sau đây:  

 Quan sát hình ảnh sau đây:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Quan sát hình ảnh sau đây:

 

Có bao nhiêu nhận xét về hình ảnh trên là đúng?

(1) Lưới thức ăn trên có nhiều hơn 6 chuỗi thức ăn.

(2) Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.

(3) Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

(4) Chuỗi thức ăn dài nhất có 3 bậc dinh dưỡng.

(5) Cáo vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2, vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3.

(6) Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là cáo.

Phương án nào sau đây là đúng? 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) đúng vì lưới thức ăn trên bao gồm 8 chuỗi thức ăn.

(2) đúng vì có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là cà rốt, cỏ và lúa mì.

(3) sai vì có 4 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là thỏ, chuột, châu chấu và  chim sẻ.

(4) sai vì chuỗi thức ăn dài nhất có 4 bậc dinh dưỡng: Cỏ→ châu chấu→chim sẻ →cáo.

(5) đúng vì Cáo vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2 (bậc dinh dưỡng bậc 3), vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3 (bậc dinh dưỡng bậc 4).

(6) sai vì loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là châu chấu (4 chuỗi).

Vậy, phương án phù hợp là A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn