Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian. 1. Mặ

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian. 1. Mặ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.

1. Mặt trận Việt Minh được thành lập.

2. Sự ra đời của Khu giải phóng Việt Bắc.

3. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.

1. Mặt trận Việt Minh được thành lập. (5/1941)

2. Sự ra đời của Khu giải phóng Việt Bắc. (6/1945)

3. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập. (4/1945)

=> Đáp án: D. 1,3,2

Ý kiến của bạn