Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian: 1 thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyề

Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian: 1 thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

1, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

2, Đánh chiếm pháo đài, nhà tù Ba- xti.

3, thành lập nền cộng hòa.

4, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

2, Đánh chiếm pháo đài, nhà tù Ba- xti (14-7-1789)

1, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8-1789)

4, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến (7-1791)

3, thành lập nền cộng hòa (21-9-1792)

Chọn: A

Ý kiến của bạn