Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn g

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn