Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa Hội Việt Nam Cách mang thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở khuynh hướng cách mạng:

- Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên: theo khuynh hướng vô sản,

- Việt Nam Quốc dân đảng: theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Chọn: A

Ý kiến của bạn