Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt N

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đó là con đường theo khuynh hướng vô sản.

Chọn: C

Ý kiến của bạn