Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phón

Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phón

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xuất phát từ nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương là:

- Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, tự phát

- Thiếu sự lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn

- Phương tiện, vũ khí còn thô sơ, lạc hậu

- Hạn chế của ý thức hệ phong kiến, Khẩu hiệu Cần Vương - giúp vua cứu nước, khôi phục lại vương triều phong kiến, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ lợi ích trước mắt của giai cấp phong kiến, về thực chất không đáp ứng được một cách triệt để yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến, chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.

Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối cách mạng đúng đắn. Điều này cho thấy xã hội Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo

=> Yêu cầu cấp thiết đối với cuộc đấu tranh của giải phóng dân tộc của nhân dân ta là cần có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.

Chọn: C

Ý kiến của bạn