Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại sao những cuộc nổi dậy của nhân dân Nhật Nam và Tượng Lâm đều được nhân dân Giao Châu ủng hộ?

Tại sao những cuộc nổi dậy của nhân dân Nhật Nam và Tượng Lâm đều được nhân dân Giao Châu ủng hộ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao những cuộc nổi dậy của nhân dân Nhật Nam và Tượng Lâm đều được nhân dân Giao Châu ủng hộ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Do người Chăm và các cư dân Việt ở Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chỉ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau từ lâu đời nên nhiều cuộc nổi dậy của nahan dân Nhật Nam và Tượng Lâm đều được nhân dân Giao Châu ủng hộ. Ngược lại, nhân dân Tượng Lâm và Nhật Bản cũng nổi dậy hướng ứng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chọn: B

Ý kiến của bạn