Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thắng lợi nào của quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm phá s

Thắng lợi nào của quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm phá s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thắng lợi nào của quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm phá sản âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn