Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam  là

Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam  là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đã tăng cường sức mạnh cho phe CNXH bởi CNXH đã được mở rộng từ châu Âu sang châu Á, đánh đòn mạnh mẽ vào tâm lí của Mĩ.

- Cách mạng Trung Quốc thành công (1949) sau đó năm 1950 Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và liên tục có sự giúp đỡ về nhiều mặt.

- Cách mạng Trung Quốc cũng để lại cho phong trào giải phóng dân tộc thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Chọn: C

Ý kiến của bạn